Reference
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Naši djelatnici su ovlašteni inženjeri s više od 10 godina iskustva na stručnim poslovima zaštite okoliša i krajobrazne arhitekture.

STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

2020.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja prometa na području Općine Vrbnik za razdoblje 2018.-2023.

2019.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Uvala Melska“ (Risika)

2018.

 • Strateška procjena utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Dugog Sela
 • Strateška studija utjecaja 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra na okoliš
 • Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine

2017.

 • Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa 2016-2020
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Strategija razvoja Grada Omiša do 2020.
 • Strateška studija utjecaja na okoliš: Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine

ELABORATI ZAŠTITE OKOLIŠA

2021.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za: Izmjena zahvata Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pregrada
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčana elektrana snage 9,99MW na lokaciji Zabok
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane JAVA IVANEC i sunčanih elektrana IVANEC 1 do IVANEC 15, Varaždinska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objedinjavanje zahvata Vodosprema SELINE s pristupnim putem" i Procrpna stanica i vodosprem PRIBUDE s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putevima" s preostalim dijelom dogradnje sekundarnih cjevovoda mreže vodoopskrbnog sustava Muć
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za preradu i proizvodnju vina na k.č. 1375 k.o. Smilčić
 • Elaborat zaštite okoliša za odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova rekonstrukcije građevine namijenjene nautičkom turizmu 1. skupine – rekonstrukcija gatova u Marini ''Dalmacija''
 • Elaborat zaštite okoliša za uređenje obalnog pojasa Batalaža
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Crpljenje podzemne vode za potrebe opskrbe restorana na k.č. 335/2 k.o. Poklek , Zagrebačka županija, u količinama do 10 000 m3/god
 • Elaborat zaštite okoliša s izračunom prema metodologiji kombiniranog pristupa za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: izgradnja javnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Đulovac i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: preuređenje trase uskotračne željeznice ''Ćiro'' u biciklističku stazu ''Ćirova staza''
 • Elaborat usklađenosti s mjerama zaštite okoliša za zahvat: Sustav navodnjavanja Donja Neretva - podsustav Opuzen etapa I – pregrada na rijeci Neretvi
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Zaštita od erozije lijeve obale rijeke Drave u rkm 216.5 kod naselja Otočka
 • Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sunčane elektrane ''Dugo Selo 1,2,3,4''
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Prelaganje potoka Bresnica u Čabdinu
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekreacijski centar Puhovo

2020.

 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja na području Općine Žakanje: Žakanje, Jurovski Brod i Bubnjarački Brod
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija kaptaže na izvoru Lončarevo vrelo sa spojnim cjevovodom
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sliv Ođenica – Akumulacija Franjevina sa uređenjem korita Ođenice do nove akumulacije Bajer
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Igrane i Živogošće Porat i sustav vodoopskrbe u naselju Živogošće Porat
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje potoka Ledenik u Bruvnu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija dionice državne ceste D35 od km 4+200 do km 7+222
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Gospić
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Obaloutvrda na rijeci Korani kod sela Korana, općina Plitvička Jezera, Karlovačka i Ličko-senjska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje vodotoka Rivina jaruga u Skradinu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC540 od km 0+000 do km 14+859
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sortirnica Grada Splita
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Povećanje crpljenja podzemnih voda s 60.000 m³/god na 90.000 m³/god iz zdenca G1 na k.č.br. 907/2, k.o. Hercegovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Povećanje kapaciteta crpljenja prirodne mineralne vode u Sv. Jani za potrebe punionice bezalkoholnih pića i mineralne vode Jamnica plus d.o.o. u Svetojanskim Toplicama
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Povezivanje južne Dalmacije
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Nogometni centar Mali Lošinj – Čikat
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukciji DC75 na dionici St. Rozelo – Antenal – Tar, uključivo most na rijeci Mirni
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Rakitovac u Gospiću
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Fotonaponska elektrana i srednjenaponsko postrojenje
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pogon za obradu i skladištenje opasnog i neopasnog otpada u Grubišnom Polju - izmjena zahvata uvođenjem postupka oporabe neopasnog otpada (R3) postupkom katalitičke depolimerizacije
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš: Izgradnja sunčane elektrane Zabok, Krapinsko-zagorska županija

2019.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje Male Paklenice u Selinama
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja prilazne nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak u naselju Vrbnik
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sortirnica Grada Gospića
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Odvodnja otpadnih voda obalnog područja predjela Strožanac u Podstrani
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izmjena sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja i uređenje luke otvorene za javni promet Privlaka u uvali Loznica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja luke Kali – uvala Batalaža
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC41, dionica Koprivnička Rijeka - Vojakovački Kloštar
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje u rubnim naseljima Lipika i Pakraca
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje korita bujice Granića potok u Promajni (Općina Baška Voda)
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Ustava Stara Drava u Bilju
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija desne obale rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovnik
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrba naselja Fonovići - Kamenjari - Kušari 
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, Grad Ploče, Dubrovačko-neretvanska županija
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC3 od rotora Švarča do raskrižja državnih cesta DC3 i DC23 duljine 5,2 km
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda šireg središta naselja Topusko i naselja Velika Vranovina
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Mimice
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Pisak
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Kalanjevac
 • Elaborat zaštite okoliša: Odlaganje materijala iz iskopa nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji ribarske luke Lamjana u more
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sunčane elektrane Ustrine
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sustava zaštite od poplava naselja Punitovci
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja pješačke staze i javne rasvjete uz potok Šumetlica, od mosta u Zrinskoj ulici do dijela Potočne ulice
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija bujice Brusje-Crni dol u Podgori
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja i uređenje luke otvorene za javni promet Fažana

2018.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Regulacija potoka Ratković u Ogulinu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: pomorski putnički terminal, Vela Luka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Istočna obilaznica grada Bjelovara – 3. dionica od km 3+440 do km 4+440
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje i proširenje plažne površine ispred hotela Amfora, grad Hvar, otok Hvar
 • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata: Novi putnički terminal Međunarodne zračne luke Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad Grada Gospića
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC113, dionica Supetar- Nerežišća- od km 5+800 do km 8+100 (od križanja Donji Humac do početka križanja za Nerežišća) duljine 2,3 km
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav visoke zone Žolekov Breg
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada
 • EZO u provedbi ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju dijela korita rijeke Save i donjeg ustroja mosta Ivanja Reka u km 39+223
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja nasipa kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
 • Elaborat zaštite okoliša za uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge u Ninu
 • Elaborat zaštite okoliša za projekt rekonstrukcije lijevog obalnog zida na vodotoku Karišnica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan
 • Biološki istražni radovi i dopuna Elaborata zaštite okoliša za zahvat: uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada
 • Elaborat zaštite okoliša za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC113, dionica Supetar-Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja za Donji Humac do početka križanja za Nerežišća), duljine 2,3 km

2017.

 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja kanalizacijskih mreža Grada Požege
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Izgradnja sustava odvodnje Trenkovo, Trnovac i Antunovac (I. faza – sustav odvodnje naselja Trenkovo – Trnovac)
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja Frkljevci i Kadanovci u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Odvodnja naselja gradac u gradu Pleternici
 • Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s elementima zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat: Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Pleternica
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luke Rovinj
 • Elaborat procjene utjecaja na ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat procjene utjecaja na stanje vodnih tijela za zahvat: Rekonstrukcija, nadogradnja i obnova (remont) željezničke pruge M103 Dugo Selo – Novska, faza I.
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa u km 23+000 do km 23+750 u Rušćici s izgradnjom ustave i crpne stanice Glogova
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje kompletne infrastrukture servisne zone Zabrda u Vrbniku
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Gradnja građevine ugostiteljske namjene i pripadajuće infrastrukture na lokaciji dijela priobalnog područja Trstenik-Radoševac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanalizacijski sustav naselja Đulovac sa rekonstrukcijom postojeće vodovodne mreže
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Retencija Reka
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija lijeve obale rijeke Dobre u Tomašnici
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i dogradnja luke stari porat u Brelima
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Vodoopskrbni podsustav „Bastaji“ - Rekonstrukcija i dogradnja vodospreme Škodinovac
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Objekti vodoopskrbe naselja Sevid na području Općine Marina - vodosprema „Sevid II“ s pripadajućim cjevovodima i Vodoopskrbna mreža gornjeg dijela naselja Sevid na području Općine Marina

Naši klijenti

Novosti