Usluge
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Planiranje razvoja zelene infrastrukture

Zelena infrastruktura podrazumijeva strateški planiranu mrežu prirodnih i poluprirodnih površina i drugih prostornih rješenja temeljenih na prirodi koja je koncipirana i kojom se upravlja tako da pruža širok raspon usluga ekosustava te štiti i podupire bioraznolikost u ruralnim i urbanim sredinama.

Često se sastavnicom zelene infrastrukture smatra i plava infrastruktura koja obuhvaća vodene ekosustave, poput riječnih, močvarnih, jezerskih i morskih površina, koji povećavaju raspon usluga ekosustava i doprinose kvaliteti života u ruralnim i urbanim sredinama.

Ciljevi planiranja zelene i plave infrastrukture uključuju:

 • povećanje prilika za rekreaciju i provođenje vremena u prirodi,
 • osiguravanje zdravstvenih i higijenskih uvjeta u gradovima,
 • stvaranje ugodnih javnih prostora i ublažavanje fluktuacija temperature,
 • smanjenje negativnih utjecaja na klimatske promjene,
 • ublažavanje posljedica klimatskih promjena,
 • povećanje otpornosti naselja na ekstremne vremenske prilike,
 • održavanje i povećanje bioraznolikosti,
 • povećanje atraktivnosti ruralnih i urbanih krajobraza.

Europska komisija podupire planiranje i razvoj zelene infrastrukture, osobito u naseljenim sredinama, u cilju ostvarenja održive, klimatski neutralne i zelene Europe. U tom je kontekstu Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2021. godine donijela Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine kojim će se financijski poticati strateško planiranje i razvoj zelene infrastrukture.

Studije i strategije zelene infrastrukture

Vita projekt d.o.o. ima višegodišnje iskustvo u izradi studija i strategija razvoja zelene infrastrukture kao osnovnih strateškoplanskih dokumenata za razvoj i upravljanje zelenom infrastrukturom na razini naselja kao i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nudimo usluge izrade obuhvatnih i kvalitetnih studija i strategija razvoja zelene infrastrukture te izrade projektnih prijava (i/ili tehnička podrška pri istoj) za natječaje sufinanciranja projekata zelene infrastrukture putem EU sredstava.

Studije zelene infrastrukture predstavljaju stručnu podlogu za izradu strategija i prostornih planova. Razumijevanje strukture i koristi zelene infrastrukture može dovesti do kvalitetnijeg prostornog planiranja i projektiranja, boljeg upravljanja zelenim površinama i do povećanja kvalitete okoliša za sadašnje i buduće generacije. Studije mogu uključivati raznovrsne analize kao što su:

 • evidentiranje i kartiranje zelenih i vodenih površina,
 • analiza razvijenosti zelene infrastrukture (odnosno integriranosti zelenih površina u zelenu infrastrukturu),
 • analiza mogućnosti povezivanja postojećih zelenih površina u zelenu infrastrukturu,
 • analiza percepcije i korištenja zelenih površina,
 • procjena usluga ekosustava na zelenim površinama,
 • određivanje minimalnih uvjeta za planiranje i održavanje zelenih površina prema lokalnim karakteristikama prostora,
 • analiza prostornih uvjeta za razvoj novih elemenata zelene infrastrukture,
 • podloga za integraciju zelene infrastrukture u prostornoplanske dokumente.
Inventarizacija elemenata zelene i plave infrastrukture unutar obuhvata GUP-a grada Križevaca Prepoznate prednosti i potencijali za razvoj zelene infrastrukture Grada Križevaca Izdvojeni elementi šumskog dijela zelene infrastrukture Grada Križevaca

Strategije razvoja zelene infrastrukture osnovni su dokumenti strateškog planiranja razvoja i upravljanja zelenom infrastrukturom. Strategije definiraju optimalne prostorne i konceptualne pravce razvoja zelene infrastrukture sukladno lokalnim obilježjima prostora i prostornoplanskim uvjetima. Na taj način optimiziraju planiranje otvorenih prostora s ciljem unaprjeđenja kompozicije urbane matrice, jačanja identiteta naselja i društvene uloge otvorenih prostora te doprinose povećanju bioraznolikosti. U EU financijskom razdoblju 2021.–2027. Vlada RH sufinancirat će EU sredstvima provedbu strategija razvoja zelene infrastrukture.

Strategija razvoja zelene infrastrukture:

 • definira smjernice za unaprjeđenje zelenih i vodenih površina radi povećanja njihove kvalitete, optimizacije korištenja i ostvarivanja multifunkcionalnosti,
 • predlaže koncepciju povezanosti i integracije zelenih i vodenih površina radi pružanja šireg raspona usluga ekosustava i povećanja kvalitete urbanog prostora,
 • predlaže razvoj novih zelenih i vodenih površina i rješenja utemeljenih na prirodi radi povećanja raznolikosti elemenata zelene infrastrukture i osiguranja njihove optimalne prostorne distribucije,
 • definira modalitete upravljanja i održavanja elemenata zelene infrastrukture radi osiguravanja njihove visoke socijalno-ekološke kvalitete i pružanja širokog raspona usluga ekosustava,
 • uzima u obzir percepciju i mišljenja korisnika pri planiranju, osmišljavanju i oblikovanju elemenata zelene infrastrukture (participativni pristup).
Generalni koncept razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca Karta strateških elemenata zelene infrastrukture u obuhvatu GUP-a grada Križevaca Područja strateških projekata zelene infrastrukture u Gradu Križevcima

 

Projekti